Hur fungerar solskydd?

Klimatskal

Klimatskalet är det isolerande skikt som skiljer inomhus från utomhus. Ju mer välisolerat klimatskalet är desto längre tid tar det för en temperatur att ändras.

Byggnaden kan dock inte helt avskiljas från utsidan, värme transporteras sakta genom väggar, fönster, dörrar och tak. Värmen drar även med sig luft och fukt genom materialen. Fönster är dåligt isolerade och generellt den svagaste delen av klimatskalet.

Det finns ett ökande behov av att kyla byggnader och detta har ett starkt samband med solstrålningen.

Genom att montera solskydd i fasaden, bidrar Lindhs till att effektivisera klimatskalets förmåga att reducera värmebelastningen i byggnaden. En lösning som i många fall betyder minskade kostnader för fastighetens komfortkyla.

Motoriserade system med automatik ger möjlighet att kontrollera och reglera byggnadens solinstrålning på ett miljövänligt sätt.

Termisk komfort

Komfort är upplevelsen av en egenskap, i det här fallet inomhusklimatet. Människors upplevelser av inomhusklimatet beror på lufttemperaturen och hos omgivande ytors temperatur samt på luftrörelsernas inverkan (kyleffekten). Till exempel kontor, skolor och daghem är byggda för att vi ska kunna vistas i dem och bedriva våra verksamheter däri. Rummen och dess klimat ska vara en resurs för oss – inte ett hinder.

Lufttemperatur och strålningstemperatur är de klimatfaktorer som påverkar oss mest. Strålningstemperaturen är den inverkan som omgivande varma eller kalla ytor ger. Det kan vara till exempel fönster och ytterväggar. Strålningstemperaturen påverkar klimatet lika mycket som lufttemperaturen. Fönster är dåligt isolerade och generellt den svagaste länken i klimatskalet, vilket påverkar den termiska komforten.

Vintertid bör lufttemperaturen, vid lättare och stillasittande arbete, normalt ligga inom området 20–24 °C. Sommartid bör den ligga inom 20–26 °C. Om lufttemperaturen under längre tid ligger utanför dessa områden bör det termiska klimatet undersökas närmare.

Lindhs solskydd bidrar till att optimera den termiska komforten och samspelet mellan lufttemperatur, dagsljus och visuell komfort genom att:

  • För hög visuell kontrast undviks
  • Solreflexer och bländning förhindras
  • Motoriserade system och automatik i byggnaden ger möjlighet att kontrollera och reglera inomhustemperaturen på ett miljövänligt sätt
  • Solskydd är viktiga för att släppa in dagsljus eftersom de kontrollerar flödet av både direkt och indirekt solinstrålning. Vi behöver solljus!
  • Solen är unik och kan aldrig ersättas av artificiella fullspektrumljuskällor med samma luminiscenseffektivitet som dagsljuset. Att ta tillvara på solljuset, vilket i sig kan minska på användandet av artificiella ljuskällor, ger energibesparingar.

Bländskydd

I kommersiella byggnader, kontor och skolor är det viktigt att solinstrålningen inte påverkar verksamheten negativt såsom bländning gör. Människor behöver dagsljus och visuell kontakt med utsidan varför valet av solavskärmning är viktigt. Genom tekniska vävar med hög reflektion, rätt ljustransmission och öppningsfaktor skapar Lindhs lösningar efter era behov av bländskydd. Vävens öppningsfaktor gör det möjligt att få visuell kontakt med utsidan där generellt en ÖF på 3–5 % är optimalt i kontorsmiljö. Beroende på väderstreck och solinstrålning finns det möjlighet att reducera ÖF eller välja en tätare väv. Här är ljustransmission mellan 10–15 % viktig för att förhindra bländning men ändå släppa in rätt ljus i lokalen. Kulören spelar också en roll där riktigt vit väv i kombination med stark solinstrålning förstärker ljuset och skapar en solkattseffekt, varför det ofta är bättre att välja en bruten skala åt grått till exempel.

Vill du veta mer om målgruppsanpassade egenskaper?