Linds integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy gäller från den 25 maj 2018

– Integritetspolicy –

CG Lindh AB, (Lindhs) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Lindhs. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan, beställning, köp som du gör hos Lindhs.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

CG Lindh AB (556603–5928), Krangatan 2–4, 441 38 Alingsås är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på telefon 0322-66 83 30 eller via mail info@lindhs.com.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Lindhs behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via e-post eller andra kanaler inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss. Du kan även komma att lämna information till Lindhs av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, e-postadress, kontakt- & adressuppgifter, telefonnummer, organisationsnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara anbudsförfrågningar för våra tjänster och produkter.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Lindhs behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra oss mot dig genom utskick av produktkatalog. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Era kontaktpersoners personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge Ni fortsätter Ert samarbete med oss eller att vi, med grund i Er yrkeskategori, bedömer att Ni kan vara en potentiell samarbetspartner till oss. Ni kan när som helst välja att avregistrera Er från vårt företagsregister och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort alla personuppgifter från vårt register. Detta gör ni genom att sända ett mail till: order@lindhs.com

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Lindhs värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Lindhs kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Lindhs kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Lindhs kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Lindhs skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Lindhs genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter.

Era skyldigheter

Om någon kontaktperson slutar hos Er så åligger det Er att kommunicera detta till oss via mail: order@lindhs.com

Detta gäller även om ni får nya kontaktpersoner hos Er så ser vi gärna att även dessa kommuniceras till samma mailadress så att vi kan hålla registret över Ert företag och Era kontaktpersoner uppdaterat.